https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/study_courses
https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/en_home
 

https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/office

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาวิศวการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม

https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/stdadmis
http://library.kmutnb.ac.th/
https://www.facebook.com/students.pc
http://alumni.kmutnb.ac.th/
https://www.facebook.com/FITM.KMUTNB
ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

 • ประวัติความเป็นมา
                ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนภายใต้คณะเทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2541 โดยมีจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากร นักวิชาการทางด้านบริหารงานก่อสร้าง และการออกแบบก่อสร้าง ที่มีความรู้และรับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนางานทางด้านการก่อสร้างและการออกแบบของเมืองไทยจนในปีพ.ศ.2551ภาควิชาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาบริหารจัดการงานก่อสร้างตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงการบริหารงานก่อสร้างอาคาร จึงได้ร่วมกับบริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงวงการก่อสร้างสมัยใหม่ ภายใต้ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (B.Sc. Computer aided design and Construction Management)โดยเปิดทำการ รับนักศึกษาครั้งแรกใน ปีการศึกษา 2552
 • ปรัชญา
                “พัฒนาคนในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
 • และบริหารงานก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง”

  • ปณิธาน
                    ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถในการคิดค้นประยุกต์เพื่อออกแบบ สร้าง บริหารและจัดการในอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
  • วิสัยทัศน์
                    เป็นภาควิชาที่จัดการศึกษา บริการวิชาการวิจัยและผลิตบัณฑิตที่มีมาตราฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
  • พันธกิจ
                  ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจที่ปฏิบัติ ดังนี้
                  1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
                      1.1 จัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาคด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
                      1.2 พัฒนาการเรียนการสอนในระบบชั้นเรียนและระบบการศึกษาแบบความร่วมมือกับสถานประกอบการ
                      1.3 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
                  2. ด้านกิจกรรมนักศึกษา
                      2.1 ส่งเสริมงานกิจการนักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและสังคม
                      2.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่นักศึกษา
                      2.3 ส่งเสริมความมีวินัยของนักศึกษา
                      2.4 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ
                  3. ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ
                      3.1 ส่งเสริมทำให้เกิดงานวิจัยที่ได้มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
                      3.2 ส่งเสริมทำให้สามารถ ให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานแก่อุตสาหกรรมก่อสร้างและสังคม
                  4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                      4.1 ส่งเสริมให้มีการทำนุบำรุงศาสนา
                      4.2 ส่งเสริมและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
  • บทบาทและหน้าที่
                  ภาควิชาเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษา บริการวิชาการวิจัยและผลิตบัณฑิตที่เป็นนักเทคโนโลยีละนักจัดการมีความรู้ความสามารถคู่กับการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยใช้ความสำคัญต่อการขยายการศึกษาในส่วนภูมิภาค และสร้างความทัดเทียมกันในด้านการรับการศึกษาของประชาชน
  • นโยบายของภาควิชา
                  1. ภาควิชาจะทำการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงและสอดคล้องกับทิศทางของความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และประเมินหลักสูตรตามระยะเวลาที่เหมาะสม
                  2. ภาควิชาจะส่งเสริม  สนับสนุนและจัดบริการแก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
                  3. ภาควิชาจะสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรโดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแหล่งทุนวิจัยรวมถึงทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสที่จะทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ
                  4. ภาควิชาจะพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมโดยการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานบริการวิชาการ
                  5. ภาควิชาจะเปิดโอกาสให้บุคลากรของภาควิชาทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารภาควิชาและกำหนดทิศทางการพัฒนาของภาควิชา
                  6. ภาควิชาสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการอบรม การสัมมนาและการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู้และคุณวุฒิ
                  7. ภาควิชาจะจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพโดยอ้างอิงระบบประกันคุณภาพของคณะและของมหาวิทยาลัย
                  8. ภาควิชาจะส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์กร
                  9. ภาควิชาจะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
                  10. ภาควิชาจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของภาควิชา

  ติดต่อภาควิชา 
  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
  ถนนปราจีนบุรี - เขาใหญ่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี 25230
  โทรศัพท์: 0-3721-7300-4 | โทรสาร: 0-3721-7317