https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/study_courses
https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/en_home
 

https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/office

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาวิศวการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม

https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/stdadmis
http://library.kmutnb.ac.th/
https://www.facebook.com/students.pc
http://alumni.kmutnb.ac.th/
https://www.facebook.com/FITM.KMUTNB
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับภาควิชา
        ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนภายใต้คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   พระนครเหนือ ในหลักสูตรปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2-3 ปี และ 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม และมีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อไปในระดับสูง

          ในปีการศึกษา 2542 ภาควิชาได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

          ในปีการศึกษา 2546 ภาควิชาได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยและโรงแรม (4 ปี) ซึ่งมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมการบริหารด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา เป็นอีกภาควิชาหนึ่ง ในสังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

          ในปีการศึกษา 2546 กลุ่มวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินการใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป

          ในปีการศึกษา 2547 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทขึ้น จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 โดยเปิดเรียน 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการโลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และแขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม และแขนงวิชาการจัดการองค์กรทางอุตสาหกรรม

          นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2552 ภาควิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยได้ขอเปิดแขนงวิชาเพิ่มอีก 3 แขนงวิชา คือ แขนงการจัดการดำเนินงาน แขนงการจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม และแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษาปีการศึกษา 2553 เป็นนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรปรับปรุง

          ในปีการศึกษา 2553 ภาควิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชา จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (2 ปีต่อเนื่อง) และหลักสูตรอุตสาหกรรม  ศาสตรมหาบัณฑิต

ในปีการศึกษา 2554 ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ศูนย์การเรียน มจพ.กรุงเทพฯ ทั้ง 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการโลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และแขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม และแขนงวิชาการจัดการองค์กรทางอุตสาหกรรม โดยมีนักศึกษาแผน ก (วิทยานิพนธ์) ในแขนงการจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม และแขนงวิชาการจัดการโลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (2 ปีต่อเนื่อง) เป็นการปรับแก้รหัสวิชาจาก 6หลักเป็น 9 หลักเพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ :

          2.1 ปรัชญา
                   “พัฒนาคนมุ่งสู่การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม”

          2.2 ปณิธาน
                   มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการอุตสาหกรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          2.3 วิสัยทัศน์
                   เป็นภาควิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรม เน้นส่งเสริมงานวิจัย พร้อมให้บริการวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

          2.4 พันธกิจ
                   ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจหลักดังนี้
                   2.4.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
                             2.4.1.1 จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
                             2.4.1.2 พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นการปฎิบัติจริงและการศึกษาในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
                             2.4.1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
                   2.4.2 ด้านกิจกรรมนักศึกษา
                             2.4.2.1 ส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาครอบคลุมในทุกกิจกรรมตามหลักของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
                             2.4.2.2 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา รวมทั้งความมีระเบียบวินัย
                   2.4.3 ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ
                             2.4.3.1 ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ
                             2.4.3.2 จัดให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ได้มาตรฐานและผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจจริง
                   2.4.4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                             2.4.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยร่วมกับชุมชนภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อภาควิชา
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
ถนนปราจีนบุรี - เขาใหญ่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์: 0-3721-7300-4 | โทรสาร: 0-3721-7317