https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/study_courses
https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/about-ushttps://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/en_about-us

https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/office

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาวิศวการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม


http://library.kmutnb.ac.th/
https://www.facebook.com/students.pc
http://alumni.kmutnb.ac.th/
https://www.facebook.com/FITM.KMUTNB


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านการศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จำนวน 1 ระบบ
   - ประกาศเรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์(ครั้งที่2)
   - ประกาศครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนการวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรพืชไร่ พืชสวน(ครั้งที่2)
   - ตารางปปช.07ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนการวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรพืชไร่ พืชสวน
   - ตาราง ปปช.07 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียวโปรเจคเตอร์ 10 ชุด
 
   - ประกาศสอบราคาระบบสายใยแก้วนำแสง (ครั้งที่ 2)
   - ตาราง ปปช.07ราคากลางระบบสายใยแก้วนำแสง (ครั้งที่ 2)
   - สเปคระบบสายใยแก้วนำแสง ครั้งที่2
   - FIberDiagram (ครั้งที่ 2)
   - ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการระบบใยแก้วนำแสง จำนวน1ระบบ โดยวิธีสอบราคา
   - ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ด้านการยศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเขตอุตสาหกรรมภาค ตะวันออก จำนวน 1 ระบบ
   - ตารางปปช.07 ครุภัณฑ์ด้านการยศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเขตอุตสาหกรรมภาค ตะวันออก จำนวน 1 ระบบ
   - รายละเอียด ครุภัณฑ์ด้านการยศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเขตอุตสาหกรรมภาค ตะวันออก จำนวน 1 ระบบ
   ประกาศราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกลศาสตร์วิศวกรรม จำนวน 1 ชุด
   ตาราง ปปช.07
ครุภัณฑ์ห้องประลองคอมพิวเตอร์ เพื่องานจำลองภาพเสมือนจริง ก่อนการก่อสร้าง จำนวน 1 ระบบ
   - รายละเอียด ครุภัณฑ์ห้องประลองคอมพิวเตอร์ เพื่องานจำลองภาพเสมือนจริง ก่อนการก่อสร้าง จำนวน 1 ระบบ
   - ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการระบบสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ระบบ
   - ตาราง ปปช.07ค
รุภัณฑ์รายการระบบสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ระบบ
   
- รายละเอียด ครุภัณฑ์รายการระบบสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ระบบ
   - ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ห้องประลองคอมพิวเตอร์ เพื่องานจำลองภาพเสมือนจริง ก่อนการก่อสร้าง จำนวน 1 ระบบ
   ตาราง ปปช.07ค
รุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกลศาสตร์วิศวกรรม จำนวน 1 ชุด
   - รายละเอียด 
ครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกลศาสตร์วิศวกรรม จำนวน 1 ชุด
   - ตาราง ปปช.07 ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนการวิจัย นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร พืชไร่ พืชสวน จำนวน 1 ชุด
    - ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนการวิจัย นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร พืชไร่ พืชสวน จำนวน 1 ชุด
    
- รายละเอียด ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนการวิจัย นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร พืชไร่ พืชสวน จำนวน 1 ชุด
    - ตาราง ปปช.07 ครุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมวิชาชีพการเขียนแบบและออกแบบเครื่องกลในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ
    - ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมวิชาชีพการเขียนแบบและออกแบบเครื่องกลในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ
    - รายละเอียด
 ครุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมวิชาชีพการเขียนแบบและออกแบบเครื่องกลในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ
    - ตาราง ปปช.07 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมนิวเมติกส์ชั้นสูง จำนวน 1 ชุด
    - ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมนิวเมติกส์ชั้นสูง จำนวน 1 ชุด
    - 
รายละเอียด ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมนิวเมติกส์ชั้นสูง จำนวน 1 ชุด
    - แบบ ปร.4 5 6 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
    - ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม 1 งาน
    - ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
    - ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม 1 งาน
    - ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
    - ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
    - ตาราง ปปช. โครงการจัดซื้อวัสดุช่าง
    - โครงการ จ้างเหมาปลูกต้นไม้ จำนวน 1 งาน
    - โครงการจัดซื้อ เครื่องระเหยสารแบบหมุน
    - ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
    - โครงการจัดซื้อ เครื่องทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสอาหาร
    - เก้าอี้ประชุมสำหรับประธาน