สำนักงานคณบดี

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาวิศวการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม

https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/th


http://library.kmutnb.ac.th/https://www.facebook.com/students.pc
http://alumni.kmutnb.ac.th/
https://www.facebook.com/FITM.KMUTNB

   ข่าวประชาสัมพันธ์

  - ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโควตาพื้นที่ ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)2ปี
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโควตาพื้นที่ ระดับปริญญาตรี4ปี
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)2ปี
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี4ปี
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโควตาโรงเรียนเครือข่ายระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)2ปี
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโควตาโรงเรียนเครือข่ายระดับปริญญาตรี4ปี