https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/study_courses
https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/en_home
 

https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/office

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาวิศวการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม

https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/stdadmis
http://library.kmutnb.ac.th/
https://www.facebook.com/students.pc
http://alumni.kmutnb.ac.th/
https://www.facebook.com/FITM.KMUTNB
สำนักงานคณบดี
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ วัตถุประสงค์และนโยบายของสำนักงาน
  •     ปรัชญา
               สนันสนุนจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาวิชาการ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
        ปณิธาน            มุ่งให้บริการด้านการสนันสนุนงานจัดการศึกษา งานบริการวิชาการ งานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการของคณะให้บรรลุสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
          วิสัยทัศน์
                   สนันสนุนการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนา แสวงหาความรู้สู่ความเป็นเลิศ
            อัตลักษณ์
                     บริการเป็นมิตร มีจิตอาสา รักสามัคคี
         • วัตถุประสงค์ของสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
                     1. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานและผลิตบัณฑิตของคณะ
                     2. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการและงานวิจัยของคณะ
                     3. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากิจการนักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลป-วัฒนธรรมของคณะ
                     4. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายและแผนของคณะ
                     5. เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับติดต่อประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงาน บุคคลภายในและภายนอกสถาบัน
         •  นโยบายการบริหารงานของสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมการบริหารและจัดการ
                     1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่
                     2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการ
                     3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงาน   
                     4. จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
                     5. ส่งเสริมให้มีสภาพทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
         • การเงินและงบประมาณ
                     1. มีการดำเนินการด้านระบบบัญชีและมีการตรวจสอบ
                     2. มีการดำเนินการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
            
                       1. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
                       2. ให้มีการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานคณบดี
                       3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสำนึก “เรื่องคุณภาพ”

           ติดต่อสำนักงาน
           คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
           ถนนปราจีนบุรี - เขาใหญ่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี 25230
           โทรศัพท์: 03 721-7300-4 | โทรสาร: 03 721-7317