https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/study_courses
https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/en_thhttps://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/en_th

https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/homefitm/office

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาวิศวการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม

ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม


http://library.kmutnb.ac.th/https://www.facebook.com/students.pc
http://alumni.kmutnb.ac.th/
https://www.facebook.com/FITM.KMUTNB

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  • ประวัติความเป็นมา
            ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (TH) เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดย เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนภายใต้คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในภาคการ บริการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม
           ในปี 2555 เป็นปีที่ภาควิชาได้เปิดการเรียนการสอนครบ 10 ปี ประกอบกับมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 6 รุ่น นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต และเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อ ให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันของตลาดทาง ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการ รวมทั้งเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของตลาดอุตสาหกรรมบริการอย่างดีที่สุด
  • ปรัชญา
            พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
  • ปณิธาน
            มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะการ ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม การบริการ จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมบริการที่ก่อให้เกิด การพัฒนาต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
  • วิสัยทัศน์
            ให้เป็นศูนย์กลางให้บริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในระดับประเทศให้เป็นที่ยอมรับของระดับภาคอุตสาหกรรมและระดับอุดมศึกษาชั้นนำ
  • พันธกิจ
            1. จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในสายงานที่เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
            2. ส่งเสริมงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ
            3. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยอันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่สังคมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้บุคลากรของภาควิชา
            4. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของชาติ
  • วัตถุประสงค์
            1. เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่สามารถบริหาร จัดการ และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ                                               3. เพื่อสามารถให้บริการวิชาการและงานวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมกับภาครัฐ และสังคม        
            4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรโลงใจไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของประเทศต่อไป
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
            สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดหลักสูตร รวม 144 หน่วยกิต แยกเป็นหมวด วิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน 82 หน่วยกิตกลุ่มวิชาเลือก 24 หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิตระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี และมีระยะเวลาศึกษาได้สูงสุด ไม่เกิน 8 ปี หรือเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิต ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เรียนเวลาตั้งแต่ 9.00น. ถึง 16.00 น.

ติดต่อภาควิชา 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
ถนนปราจีนบุรี - เขาใหญ่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์: 0-3721-7300-4 | โทรสาร: 0-3721-7317