คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

กลุ่มมิตรผลร่วมหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการสหกิจศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

News Date16 กุมภาพันธ์ 2566