คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์การเตรียมตัวก่อนทำงานให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมกับสถานประกอบการ(บริษัท ไทย โตโย เดนโซ จำกัด)

News Date3-23 มีนาคม 2566